Vedtægter

 

Vedtægter for Hvalsø Rideklub

§1

Klubbens navn er Hvalsø Rideklub. Klubben er hjemmehørende i Lejre kommune.

Klubben er medlemsforening under Dansk Ride Forbund, og således underlagt overordnede retningslinjer og reglementer udstedt af Dansk Ride Forbund, herunder bestemmelser for eventuel eksklusion af medlemmer.

§2

Klubbens formål er at fremme ridesporten og give klubbens medlemmer mulighed for at ride og udvikle deres ridekundskaber i egnede faciliteter, herunder via leje af sådanne faciliteter, samt via tilvejebringelse af rideskoleaktiviteter.

§3

Som medlemmer af klubben kan optages ryttere i alle aldre, samt andre der har interesse for ridesporten. Optagelse som medlem sker ved henvendelse til klubbens administration eller til et bestyrelsesmedlem.

Medlemskab gælder for minimum et halvt år, 1. januar til 30. juni, eller 1. juli til 31. december. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt ved henvendelse til klubbens administration eller et bestyrelsesmedlem senest den 10. i måneden forud for næste kontingentperiodes påbegyndelse.

Medlemmer under 18 år kan ved stemmeafgivning på generalforsamlingen være repræsenteret af den pågældendes forældre/værge. Der kan kun afgives 1 stemme for hvert medlem.

§4

Klubbens øverste besluttende organ er generalforsamlingen, hvor alle medlemmer har stemmeret, dog jf. § 3.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned og skal indkaldes via opslag på klubbens hjemmeside senest 3 uger før afholdelse. Opslaget skal indeholde dagsorden, som mindst indeholder følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af årsregnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.

7. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen beslutter hvert år under punkt 6, og inden gennemførelse af selve valghandlingen, hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Formanden er på valg hvert år, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år. Næstformanden og sekretæren er på valg I ulige år, og kassereren og det menige bestyrelsesmedlem er på valg I lige år.

Et flertal i bestyrelsen eller mindst 20 almindelige medlemmer kan kræve en ekstraordinær generalforsamlingen indkaldt. En sådan skal ligeledes af formanden indkaldes via opslag på klubbens hjemmeside senest 3 uger før afholdelse. Opslaget skal indeholde dagsorden.

Klubbens vedtægter kan kun ændres ved generalforsamlingsbeslutning med 2/3 flertal.

Til bestyrelsen kan vælges medlemmer, eller for medlemmer under 18 år, disses forældre/værge.

Bestyrelsen konstituerer sig senest 1 uge efter generalforsamlingen med valg af formand, næstformand og kasserer, samt repræsentant til DRF's distriktsmøder.

Bestyrelsen kan udpege andre til konkrete tillidsposter eller nedsætte udvalg efter behov. Alle tillidsvalgte eller udvalg rapporterer til bestyrelsen.

Bestyrelsen iagttager almindelige habilitetsregler i forbindelse med de enkelte bestyrelsesmedlemmers deltagelse i konkrete beslutninger.

§6

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Regnskabet fremlægges på førstkommende generalforsamlingen efter årsafslutning og med revisorernes påtegning.

Foreningen kan opløses ved beslutning med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Ved beslutning om foreningens opløsning overgår eventuelle aktiver til Lejre kommune med henblik på anvendelse i andre rideklubber.

 

Således vedtaget, og herefter gældende med seneste rettelser, på generalforsamlingen i februar 2022.